Privacy policy yonkana.net


Informatie over de gegevensverwerking

EU-verordening 2016/679

Krachtens de geldende regelgeving in het kader van EU-verordening 2016/679, inzake persoonsgegevens die worden verwerkt en die op u betrekking hebben, informeren wij u over het volgende.

Volgens de bovengenoemde wetgeving worden uw persoonsgegevens verwerkt volgens de beginselen van behoorlijkheid, rechtmatigheid, relevantie, transparantie, vertrouwelijkheid en de bescherming van uw rechten.

1. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking
a) beoogt de activering van de op de portaalsite geboden diensten en het beheer van aanvragen of inschrijvingen op initiatieven die voorbehouden zijn voor geregistreerde gebruikers; de rechtsgrond voor de verwerking is de noodzaak om de aanvragen van de gebruikers uit te kunnen voeren;
b) beoogt, met uw expliciete toestemming, het verzamelen van gegevens voor marketingdoeleinden om commerciële berichten te kunnen sturen via traditionele wegen (per post of via een telefoongesprek met een medewerker) of geautomatiseerde werkwijzen (e-mail, automatisch telefoongesprek, sms, mms, fax, sociale media) met betrekking tot de activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke of van derden, opdrachtgevers of partners van de verwerkingsverantwoordelijke; de rechtsgrond voor de verwerking is de toestemming van de betrokkene;
c) kan, met uw expliciete toestemming, worden uitgevoerd met het oog op marktanalyses en marketingstatistieken en voor het analyseren en bepalen van uw profiel en voorkeuren; de rechtsgrond voor deze verwerking is de toestemming van de betrokkene;d) kan met uw toestemming worden uitgevoerd met het oog op het overdragen van uw gegevens aan derden zoals wordt uiteengezet in punt 6 hieronder, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; de rechtsgrond voor deze verwerking is de toestemming van de betrokkene;
e) kan bedoeld zijn om eventuele overtreders op te sporen, maar alleen in het geval van expliciete aanvragen en uit naam van de bevoegde autoriteiten; de rechtsgrond voor de verwerking is de bescherming van de rechten van de verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van wettelijke verplichtingen.

2. VERWERKINGSWIJZE VAN DE PERSOONSGEGEVENS EN OPSLAGPERIODE VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De verwerking:
a) wordt uitgevoerd door middel van bewerkingen of een geheel van bewerkingen die in de geldende regelgeving worden genoemd: verzamelen, vastleggen en ordenen; bewerken, inclusief wijzigen, aligneren of combineren; gebruiken, inclusief raadplegen, verstrekken, opslaan, selecteren, opvragen; de gegevens afschermen, wissen of vernietigen; veiligheid inclusief toegankelijkheid, vertrouwelijkheid, integriteit, bescherming;
b) wordt uitgevoerd op elektronische of anderszins geautomatiseerde wijze, waarbij de gegevens worden opgeslagen en verzameld in elektronische databases die eigendom zijn van Yonkana srl en waarmee de bewerkingen die worden genoemd onder a) worden uitgevoerd;
c) omvat eveneens het aanvullen van de verzamelde gegevens met andere gegevens die vrij en legaal verkrijgbaar zijn, met behulp van niet-geautomatiseerde middelen en archieven;
d) wordt rechtstreeks door de onderneming van de verwerkingsverantwoordelijke uitgevoerd, en eventueel door derden voor de uitvoering van de dienstverlening aan de klanten;
e) de voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten volgens de hierboven genoemde doeleinden verzamelde persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar het buitenland volgens de regels die in de geldende wetgeving uiteen worden gezet, waarbij alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om een gepaste bescherming van deze gegevens te garanderen.De gegevens worden verwerkt door interne en externe verwerkers en personen aangewezen door de verwerkingsverantwoordelijke om de activiteiten uit te voeren voor de hierboven omschreven doeleinden. De persoonsgegevens kunnen in het bijzonder ter beschikking worden gesteld van derden die activiteiten uitvoeren in naam van Yonkana srl (outsourcing), aan bedrijven die commerciële informatie leveren en die toegang hebben tot overheidsdiensten, openbare registers en berichten, en aan banken, voor de doeleinden voorzien door de wet. De contactgegevens van de eventuele genoemde verwerkers kunnen verkregen worden bij het hoofdkantoor van Yonkana srl.De persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verschaft kunnen worden gebruikt voor raadpleging in wettelijk toegankelijke databases die nuttig zijn voor het updaten, corrigeren en integreren van informatie die eerder al verstrekt is, en om te controleren of er wordt voldaan aan de eisen voor toekenning van specifieke faciliteiten en voordelen.De persoonsgegevens kunnen bovendien worden meegedeeld aan derden en aan overheden teneinde contractuele verplichtingen na te komen en de wet na te leven.
De opslagperiode van de gegevens wordt beperkt tot de termijn die strikt noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen en de termijnen die door de wet worden opgelegd in verband met het wissen van de gegevens.

3. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die websites naar de computer of ander apparaat met internetverbinding van de bezoeker sturen om de browser van de bezoeker te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan.

Cookies worden gebruikt om de eigen websites te verbeteren en om diensten en een goede werking aan de klanten te bieden, en kunnen in het bijzonder worden gebruikt om de informatie die door de gebruiker wordt verschaft, op te slaan en voorkeuren van de gebruiker in verband met het gebruik van de website op te slaan zodat Yonkana srl de werking en het ontwerp van de website kan verbeteren. Cookies kunnen worden gedeeld met leveranciers van analysetools en maken het mogelijk om informatie over aanbiedingen te sturen.

Het is mogelijk om het gebruik van cookies in de eigen browser te beperken of uit te schakelen, maar in dat geval is het mogelijk dat bepaalde functies van de website niet meer beschikbaar zijn.

Yonkana srl maakt gebruik van Google Analytics, aangeboden door Google, om de interactie van de bezoekers met de eigen website te begrijpen en zo te kunnen verbeteren. De verzamelde informatie is volledig anoniem en bevat geen persoonlijke gegevens over de afzonderlijke bezoekers.

De gebruikers kunnen Google Analytics deactiveren door de deactivatietool te downloaden en te installeren volgens de procedure die wordt uitgelegd in de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

4. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Ongeacht de persoonlijke autonomie van de betrokkene, kan de overdracht van gegevens:
a) verplicht zijn door de wet, regelgeving of communautaire wet- en regelgeving;
b) strikt noodzakelijk zijn voor de activering en uitvoering van de aangeboden diensten, evenals voor het vervullen van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen;
c) facultatief zijn voor de uitvoering van informatieve activiteiten, marketing- en kortingsacties met betrekking tot de dienstverlening voor de betrokkene. De verwerkingsverantwoordelijke deelt mee dat een eventuele fout in het verstrekken van gegevens die als verplicht worden aangeduid (letters a-b) ertoe kan leiden dat de verwerkingsverantwoordelijke de gepaste verwerking van de gegevens volgens de contractuele afspraken niet kan garanderen, en evenmin kan garanderen dat de resultaten van deze verwerking stroken met de door de wet opgelegde verplichtingen.
d) wij preciseren bovendien dat u, wat betreft de overdracht van persoonsgegevens en de toestemming hiervoor, op elk moment uw rechten kan doen gelden zoals die worden uiteengezet in punt 9, en dat de eventuele toestemming die is gegeven in verband met het ontvangen van berichten via traditionele of geautomatiseerde kanalen kan worden herroepen of beperkt tot één van de hierboven genoemde informatiekanalen.

5. WEIGERING OM GEGEVENS OVER TE DRAGEN

De eventuele weigering van de betrokkene om persoonsgegevens over te dragen
a) heeft in de gevallen genoemd onder punt 1. a) tot gevolg dat de betrokkene geen gebruik kan maken van de diensten die op de portaalsite worden aangeboden;
b) heeft in de gevallen genoemd onder punt 1. b), c) en d) geen gevolgen voor de bestaande of de zich vormende rechtsbetrekkingen, maar maakt het onmogelijk om acties inzake informatie, aanbiedingen en eventuele andere initiatieven te ondernemen met betrekking tot de betrokkene.

6. GEGEVENSVERSTREKKING

a) Met uw expliciete toestemming kunnen de persoonsgegevens worden verstrekt aan geaffilieerde bedrijven en/of dochterondernemingen en aan commerciële partners van Yonkana srl voor marketingdoeleinden
b) Met uw expliciete toestemming kunnen de persoonsgegevens bovendien worden verstrekt aan derde klanten, opdrachtgevers of partners van Yonkana srl zodat zij, als autonome verwerkingsverantwoordelijken, over kunnen gaan tot het uitvoeren van commerciële communicatie via internet, post, e-mail of telefoon (sms, mms of telemarketing). Deze derden (waarvan er steeds een bijgewerkte lijst beschikbaar is op eenvoudige aanvraag bij de verwerkingsverantwoordelijke) behoren tot de onderstaande handelscategorieën:
Communicatie: producten en diensten op het vlak van communicatie, technologie enz.;
Financiële sector en banksector: financiële instellingen, verzekeringen, investeringen, sociale zekerheid enz.;
Vrije tijd: uitgeverijen, toerisme, sport, verzamelingen, fotografie, vrijetijdsbesteding, communicatie en entertainment, kunst, muziek enz.;
Distributie en handel: elektronica, informatica, beeld en geluid, mode, accessoires, kleding, textiel, bazaars, cosmetica en persoonlijke hygiëne, de chemische, farmaceutische en biotechnologische sector, voedingsindustrie, supermarkten, dranken, kantoorbenodigdheden, meubels enz.;
Automobielsector: producten en diensten die verband houden met personenwagens, bedrijfswagens, fietsen en motorfietsen, vrachtwagens, mechanica en metaalbewerking enz.;
Energie en water: producten die verband houden met elektriciteit, koolwaterstoffen, gas, water en nutsvoorzieningen enz.;
NGO's en verenigingen: producten en diensten van non-profitorganisaties, stichtingen enz.;
Scholing, opleidingen, onderwijs, universiteiten enz.;
Communicatie en dienstverlening: reclameagentschappen, marketing-, event-, advies- en PR-bureaus, reclameconcessies, mediacentra, telecom, marktonderzoek enz.; mobile marketing agentschappen enz.;
Ecologie en milieu;
Bouw, bouwkunde en makelaardij: bouwen, binnenhuisinrichting, huizen, design, makelaarskantoren enz.;
Beurzen en evenementen enz.;

Informatica, internet, webwinkels enz.

6. 2 De persoonsgegevens kunnen dus met uw expliciete toestemming worden verstrekt, overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan fysieke personen of rechtspersonen die tot de bovengenoemde categorieën behoren, voor de doeleinden die in dit informatieblad worden vermeld. Deze personen werken in de hoedanigheid van “autonome verwerkingsverantwoordelijken” of “verwerkers”.

7. VRIJGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden vrijgegeven aan de partners die genoemd worden onder punt 6. Elke gegevensverstrekking buiten die hierboven worden weergegeven en elke andere vrijgave van gegevens gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

8. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Yonkana srl is de verwerkingsverantwoordelijke in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.
De contactgegevens van de verwerker van de persoonsgegevens kunnen verkregen worden bij het hoofdkantoor van Yonkana srl in Turijn, Via Lagrange 35.
U kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens door een schriftelijk verzoek te richten aan Yonkana srl, Via Lagrange 35, 10123 Turijn, Italië, of door een e-mail te richten aan het volgende e-mailadres: responsabileprivacy@yonkana.net.

Om u te verzetten tegen de ontvangst van sms'en kunt u, buiten de mogelijkheid om een e-mail te sturen aan bovengenoemd e-mailadres, eenvoudigweg antwoorden op de ontvangen sms met de tekst “Wis mij” of “Stop”.

9. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Binnen de grenzen van en onder de in de wetgeving vermelde voorwaarden is elke verwerkingsverantwoordelijke verplicht te antwoorden op vragen van de betrokkene inzake de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. In het bijzonder geldt krachtens de geldende regelgeving het volgende:
1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te krijgen of er al dan geen gegevens worden verwerkt die op hem betrekking hebben, en indien dit zo is, om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:
de doeleinden van de verwerking;
de categorieën persoonsgegevens in kwestie;
de bestemmelingen of de categorieën bestemmelingen aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, en in het bijzonder of dit bestemmelingen in het buitenland zijn of internationale organisaties;
waar mogelijk de voorziene opslagperiode van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de gehanteerde criteria om deze periode te bepalen;
het bestaan van het recht van de betrokkene om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen de persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te beperken, of zich te verzetten tegen de verwerking ervan;
het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de gegevens niet verstrekt zijn door de betrokkene zelf, alle informatie over de oorsprong van de gegevens;
het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering.
2. De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke de incorrecte persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onverwijld te doen corrigeren. Gezien de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene recht op completering van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door toevoeging van een rectificerende verklaring.
3. De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onverwijld te doen wissen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens onverwijld te wissen binnen de grenzen van en voor zover de geldende wetgeving daarin voorziet. De verwerkingsverantwoordelijke deelt aan elk van de bestemmelingen aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt de eventuele correcties en uitwissing of beperkingen op de verwerking mee, binnen de grenzen van en de vormvoorschriften waarin de geldende wetgeving voorziet.
4. De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking te doen beperken.
5. De betrokkene heeft het recht om van een verwerkingsverantwoordelijke in een algemeen gangbaar, gestructureerd formaat en leesbaar op een elektronisch toestel de persoonsgegevens te ontvangen die op hem betrekking hebben, en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daarbij door de verwerkingsverantwoordelijke die de gegevens heeft aangeleverd, te worden belemmerd.
Deze versie van het informatieblad over de verwerking van de persoonsgegevens is bijgewerkt op 07 mei 2018.